eteligence.com
29.11.2022
 
 

Analýza


V procese analýzy ponúkame nasledujúce služby:

Zber/Špecifikácia požiadaviek používateľov

Počas tohto procesu sa určujú a vyjasňujú potreby zákazníka.

Súčasťou je:

  • Hĺbková analýza súvisiacich biznis procesov a informačných systémov zákazníka

  • Zber požiadaviek zákazníka a ich podrobná špecifikácia

Ako výsledok fázy "Zber požiadaviek používateľov" je pripravený dokument Špecifikácia požiadaviek používateľov (Specification of User Requirements).

Ako ďalší krok nasleduje dizajnová a implementaená fáza projektu / systému, ktorá vychádza zo zoznamu požiadaviek zahrnutých v tomto dokumente.Definovanie funkcionality:

Požiadavky používateľov sú preložené do podrobnej funkenej definície systému a/alebo podsystémov.

Výsledkom je pripravený "Funkčný dizajn systému", ktorý definuje presnú funkcionalitu, vlastnosti, procesy a rozhraní, ktoré budú vyvinuté.


Funkčný dizajn systému:
  • obsahuje jasný a jednoznačný popis systému s jeho podsystémami a komponentami.

  • popisuje funkcie poskytované systémom, spravované údaje a obmedzenia.

  • popisuje system rozelenený na funkčné podsystémy so všetkými externými komponentami a výstupmi.

  • musí dodržiavať konzistentnosť s dokumentom Špecifikácia požiadaviek používateľov.