eteligence.com
29.11.2022
 
 

TIBCO


Naše Skúsenosti:

Projekt: Servisný Katalóg - Implementácia SOA

Servisný Katalóg pre mobilného operátora bol definovaný v zmysle Servisne Orientovanej Architektúry. Predstavuje zoznam existujúcich a do budúcnosti plánovaných služieb jednotlivých informaených systémov

Pôvodná integraená architektúra sa vyznaeovala prekrývaním a duplicitou služieb: Zákazník má nieko3ko aplikácií, ktoré poskytujú podobnú funkcionalitu a tiež obsahuju podobné alebo rovnaké dáta. Aplikácie boli navzájom zintegrované systémom "peer - to - peer".


Cie3om projektu bolo:
 • nahradi? existujúce "point-to-point" komunikaené rozhrania

 • zabezpeei? integráciu existujúcich aplikácií prístupom "Hub and Spoke"

 • vytvori? nové služby na TIBCO zbernici prístupné z jednotlivých aplikácii Navrhnuté a implementované služby poskytujú funkcionalitu pre kazdý backend systém a sú znovupoužite3né rôznými exitujúcimi aj v buducnosti implementovanými systémami a projektami


Vytvorené služby v zmysle SOA pokryli systémy:
 • Blacklist Systém

 • BSCS Billing

 • Clarify CRM

 • Document Management System

 • Service Desk

 • Mediation and Provisioning System


Projekt: Selfcare Portál - "Backend" TIBCO Services

Cie3om projektu bolo implementova? TIBCO BW procesy integrujúce backend componenty a systémy s novo vzdniknutým zákazníckym portálovým riešením.


Naši TIBCO špecialisti spolupracovali na implementácii:
 • Integrácia Služieb & prenos Biznis udalostí (Business Events)

 • Boli použité existujúce business event-y a integraené služby ( pozmenené v prípadoch kei to bolo potrebné) a vyvinute nové chybajúce a potrebné pre Portál.

 • Orchestrácia / Transformaená Logika

 • Boli vyvinuté TIBCO BW procesy (Portal Business Services) špecifické pre Portal. Tieto procesy su zodpovedné za: Orchestráciu integraených služieb, transformáciu a filtrovanie informácii prenásaných z BackEnd systémov do Portálového riešenia.

Projekt: Upgrade TIBCO v5.2 into v5.5

Naši TIBCO špecialisti upgradovali integraenú TIBCO infraštruktúru v5.2 z dôvodu objavených chyb a potenciálne zranite3ných miest na verziu 5.5. Functionalita integraeného riešenia zostala nezmenená. Proces Upgradu pokrýval všetky prostredia zákazníka(production, test, and education).


Boli vykonané nasledovné migraené aktivity:
 • Analýza/Planovanie.
  Príprava Fuknkeného Dizajnu, Technického Dizajnu a Detailného Migraeného plánu

 • Inštalácia a Konfigurácia TIBCO prostredia v5.5

 • Migrácia TIBCO aplikácii (projektov) vrátane ich kontroly a potrebných korekcií

 • Update Custom Adapter-ov a rozhraní (pre systémy BSCS a Clarify)

 • Integraené / Regresné testovanie

 • Akceptaené testovanie

 • CutOver - nasadenie do prevádzky